Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Lees hier meer.

Akkoord
Niet akkoord

De Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (kortweg Sociaal Fonds Meubel) heeft als doel het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid, scholing, vakopleiding, instroombevordering en arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak.

Doelstellingen

De doelstellingen van het Sociaal Fonds Meubel zijn te vinden in de Fonds-CAO, artikel 6. De exacte tekst vindt u ook hieronder:

1.         De Stichting heeft, overeenkomstig de bepalingen van deze CAO ten doel het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen, de werkgelegenheid en scholing, de arbeidsomstandigheden en de bedrijfsgezondheidszorg in de bedrijfstakken, vallende onder de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst regelende de werkgeversbijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven;
2.         De Stichting realiseert het in het eerste lid genoemde doel door de subsidiëring dan wel financiering van de kosten verbonden aan:
a.  de werkzaamheden van de Stichting Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven en haar commissies en instellingen, met dien verstande dat kosten van het eigenlijke CAO-overleg en uitwerking daarvan zijn uitgezonderd:                                                                                                                 
-     de Stichting Vakraad ontwikkelt en implementeert beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt;         
-     de Stichting Vakraad verstrekt algemeen toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting over de arbeidsvoorwaarden of andere voor de sector relevante voorschriften op arbeidsvoorwaardelijk terrein;
-     onder werkzaamheden van de Stichting Vakraad vallen voorts de werkzaamheden van:
-  de Aansluitingencommissie: de Aansluitingencommissie oordeelt over haar voorgelegde geschillen inzake de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomsten die tussen werkgevers- en werknemersorganisaties tot stand komen;
-  de Commissie Arbeidsomstandigheden: de commissie Arbeidsomstandigheden initieert, begeleidt en voert projecten uit ter verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de bedrijfstak.
b.  de werkzaamheden van de Werkgevers- en Werknemersorganisaties, voortvloeiende uit:
-     het in bestuurlijke en secretariële zin deelnemen aan de vakopleidingsorganen, welke zich richten op het organiseren, instandhouden en verbeteren van de vakopleidingen binnen de Meubelindustrie;
-     het in bestuurlijke zin deelnemen aan instituten die zich richten op:
-     de ontwikkeling van (om- her- en bij)scholing in het kader van de employability van werknemers;
-     de ontwikkeling van werkgelegenheids- en reïntegratieprojecten die toegankelijk zijn voor werknemers;
-     de ontwikkeling van het beroepsonderwijs en de afstemming in opleidingen en examens van het beroepsonderwijs gericht op werknemers;
-            het organiseren en instandhouden van verplichtgestelde pensioenregelingen en spaar - en fonds- regelingen ten behoeve van werkgevers en werknemers, voorzover geen sprake is van het eigenlijke cao -overleg.                                                                                                                                                   
-     de algemene scholing in het kader van de employability en vakopleiding ten behoeve van iedere werknemer;
-     de aan de ondernemingen en werknemers in het belang van goede arbeidsverhoudingen te verlenen diensten in het kader van het bevorderen van het goed functioneren van ondernemingsraden als vormen van overleg binnen de ondernemingen;
-     de algemeen toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting over de arbeidsvoorwaarden of andere voor de sector relevante voorschriften op arbeidsvoorwaardelijk terrein;
- het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op de bevordering van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en zorg;
-     de activiteiten van de 'commissie De Boer'. Deze commissie initieert, begeleidt en voert projecten uit ter verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de meubelindustrie.
-    het verstrekken van (zakelijke) informatie en voorlichting over de toepassing en uitleg van de WOR en het verrichten van advisering en bemiddeling bij geschillen tussen een werkgever en de ondernemingsraad, c.q. personeelsvertegenwoordiging                                                                                                     
c.   de werkzaamheden van de instituten voor vakopleiding in de meubelindustrie en meubileringsbedrijven : de activiteiten die in dit kader worden verricht zijn erop gericht werkgevers en werknemers te begeleiden bij deelname van de vakopleiding,  de deelname aan de vakopleiding te stimuleren en de kwaliteit van de vakopleiding binnen de meubelindustrie en meubileringsbedrijven, zowel op het niveau van individuele ondernemingen als op bedrijfstakniveau in stand te houden c.q. te verhogen;
d. de werkzaamheden van de volgende instituten:
-     Stichting Expertisecentrum Meubel: de stichting initieert, ontwikkelt en voert activiteiten uit op het gebied van om- her- en bijscholing van werknemers die vallen onder deze CAO in het kader van employability; de stichting  initieert, ontwikkelt en voert activiteiten uit ten behoeve van werkgelegenheids- en reïntegratieprojecten ter ondersteuning van werkgevers en werknemers; de stichting bevordert het beroepsonderwijs aan werknemers en bevordert de kwaliteit, de onderlinge afstemming en doorstromingsmogelijkheden binnen de vakopleidingen en examens;
e.  de werkzaamheden van de Stichting in het kader van de uitvoering van de in de statuten, reglementen en CAO genoemde activiteiten;
f.   de kosten verbonden aan de afgesloten collectieve ongevallenverzekering ten behoeve van de werkgevers en werknemers;
g.   de kosten verbonden aan het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op de bevordering van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en zorg;
h.  de kosten verbonden aan het bevorderen van algemene scholing in het kader van de employability en vakopleiding ten behoeve van werknemers.